Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

dle § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

vydané společností NOE technology s.r.o., IČO: 02477645, DIČ: CZ02477645, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33069, se sídlem Svat. Čecha 941, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, kontaktní údaje: email. adresa: podpora@zadejmito.cz, tel: +420606680895

I. Definice

 1. VOP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.
 2. Online platformou se rozumí webové rozhraní dostupné na adresách www.vyresmito.cz, www.prelozmito.cz, www.nakreslimito.cz, www.nakodujmito.cz.
 3. Aplikací se rozumí zejména mobilní aplikace (software) dostupná na Online platformě, mezi jejíž hlavní funkcionality patří zprostředkování mikroprací mezi Uživateli (Zadavateli a Vykonavateli) v několika definovaných oblastech uspořádaných do výše uvedených portálů v rámci Online platformy. Zadavatel je oprávněn Online platformu užívat na základě bezplatné Licence od Provozovatele. Vykonavatel je oprávněn Online platformu užívat na základě úplatné Licence od Provozovatele, a to v základní verzi (kreditový systém) nebo ve VIP verzi (paušální platba).
 4. Provozovatelem Online platformy a Aplikace je společnost NOE technology s.r.o., IČO: 02477645, DIČ: CZ02477645, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33069, se sídlem Svat. Čecha 941, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř. Provozovatel na Online platformě nevykonává činnost zprostředkování zaměstnání podle § 14 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
 5. Uživatelem se rozumí jakákoli plnoletá fyzická osoba – spotřebitel nebo fyzická osoba podnikající, fyzická osoba starší 15 let - spotřebitel, která uzavřela s Provozovatelem licenční smlouvu, popř. která má zájem o její uzavření; návštěvník Online platformy. Uživatel je subjektem údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, jehož osobní údaje Provozovatel na základě dohody s Uživatelem zpracovává. Uživatelem se rozumí i osoba, která se pokouší užívat nebo vstupovat do jakékoli části Aplikace jinou cestou než podle těchto VOP.
 6. Zadavatelem se rozumí Uživatel, který na Online platformě požadavek na mikropráce zadává.
 7. Vykonavatelem se rozumí Uživatel, který na Online platformě na požadavek odpovídá a v případě uzavření smlouvy se Zadavatelem následně požadavek realizuje. Při Registraci si Vykonavateli volí úroveň Vykonavatele: ověřený Vykonavatel zadává své osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, trvalé bydliště, volitelně IČO, sídlo a naskenuje svůj občanský průkaz nebo neověřený Vykonavatel: zadává své osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, trvalé bydliště, volitelně IČO, sídlo (bez skenování svého občanského průkazu).
 8. Registrací se rozumí dobrovolné poskytnutí vstupních údajů Uživatelem do registračního formuláře v Aplikaci, může zahrnovat i osobní údaje Uživatele.
 9. Uživatelským účtem se rozumí účet v Aplikaci zřízený pro konkrétního Uživatele. Přihlašovací údaje do Uživatelského účtu si Uživatel vytváří sám při Registraci a při vyplnění Objednávkového formuláře. Uživatelský účet obsahuje (a) informace, které poskytl Uživateli Provozovatel, (b) informace, které uvedl Uživatel, (c) osobní údaje Uživatele, které Uživatel uvedl a souhlasí s jejich zpracováním v Aplikaci.
 10. Licencí se rozumí oprávnění k užívání Aplikace, obsahu, software a jiným autorským dílům Provozovatele, které Provozovatel podle podmínek těchto VOP uděluje Uživateli. Vymezení Licence je uvedeno v čl. IV. těchto VOP. Licence pro Zadavatele je bezplatná, licence pro Vykonavatele je úplatná, a dostupná ve dvou  verzích (základní verze – kreditový systém, VIP verze – paušální platba). V případě základní verze Licence (kreditový systém) hradí Vykonavatel poplatek za Licenci formou ad hoc nákupu kreditů, které se odečítají v adekvátní výši v okamžiku vložení cenové nabídky Vykonavatele na poptávku Zadavatele. Vykonavatel bere na vědomí, že po dobu, kdy nemá žádné kredity, nemůže vkládat nabídky na poptávky (užívání Aplikace je omezeno). V případě VIP verze Licence (paušální platba) hradí Vykonavatel poplatek za Licenci jako poslední krok Registrace a po zaplacenou dobu má přístup ke všem funkcím Aplikace).
 11. 3. osobou se rozumí jakýkoliv jiný subjekt odlišný od Provozovatele či Uživatele.

 

II. Základní ustanovení

 1. Tyto VOP upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele vzniklé v souvislosti nebo na základě licenční smlouvy k Aplikaci dle § 2358 občanského zákoníku prostřednictvím Online platformy. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem.

 

III. Uzavření smlouvy

 1. Licenční smlouva mezi Provozovatelem a Zadavatelem je uzavřena okamžikem, kdy Zadavatel provede Registraci do Aplikace, a sice v těchto krocích: vyplnit v registračním formuláři svou emailovou adresu a heslo, následně svoji Registraci potvrdit pomocí odkazu, který mu bude Online platformou doručen na jeho emailovou adresu, poté v registračním formuláři vyplnit své kontaktní údaje, vyjádřit souhlas s těmito VOP a Pravidly ochrany osobních údajů. Registraci potvrdí kliknutím na tlačítko "Uložit". Od tohoto okamžiku je Zadavatel oprávněn používat Aplikaci a je oprávněn zadávat požadavky.
 2. Licenční smlouva mezi Provozovatelem a Vykonavatelem je uzavřena okamžikem, kdy Vykonavatel provede Registraci do Aplikace a provede úhradu členství, a sice v těchto krocích: vyplnit v registračním formuláři svou emailovou adresu a heslo, následně svoji Registraci potvrdit pomocí odkazu, který mu bude Online platformou doručen na jeho emailovou adresu, poté v registračním formuláři zvolit úroveň Vykonavatele, vyplnit své kontaktní údaje, zvolit verzi Licence (základní verze – Vykonavatel se zavazuje platit poplatek za Licenci formou kreditů nebo VIP verze – Vykonavatel se zavazuje platiti poplatek za Licenci formou paušálního poplatku), vyjádřit souhlas s těmito VOP a Pravidly ochrany osobních údajů. Registraci potvrdí kliknutím na tlačítko "Uložit" a zaplatit zvolenou cenu Licence (členství):
 1. v případě základní verze Licence (kreditový systém) je Smlouva na užívání aplikace uzavřena dokončením Registrace,
 2. v případě VIP verze Licence (paušální platba) je Smlouva na užívání placené části Aplikace je uzavřena dokončením Registrace a okamžikem úhrady ze strany Vykonavatele vůči Provozovateli. Úhradou se rozumí okamžik připsání platby na bankovní účet Provozovatele. Okamžikem úhrady je Vykonavateli zpřístupněna jím zaplacená verze Aplikace. Smlouva se uzavírá na dobu 1 roku s možností opakovaného prodlužování.
 1. Provozovatel se zavazuje potvrdit na emailovou adresu Uživatele skutečnost, že Registrace Uživatele proběhla v pořádku a současně pošle znění těchto VOP.
 2. Od okamžiku uzavření smlouvy je Uživatel oprávněn zadávat požadavky, odpovídat na požadavky, klást doplňující dotazy. Nesmí však sdělovat své kontaktní údaje.
 3. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Uživatel uzavřením smlouvy rovněž prohlašuje, že se seznámil s povahou a obsahem dané Aplikace a z toho důvodu není v rámci poskytnuté Aplikace oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za některou z nabízených služeb s odůvodněním, že mu provedení Aplikace nevyhovuje.

 

IV. Licence

 

 1. Provozovatel uděluje Uživateli časově omezenou, územně neomezenou, nevýhradní, a nepřenositelnou licenci k užívání Aplikace či jejích částí. Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Aplikace, a to s těmito omezeními:
 1. Zadavatel je oprávněn používat Aplikaci na základě bezplatné Licence,
 2. Vykonavatel je oprávněn používat placenou verzi Aplikace na základě úplatné Licence, kterou hradí podle čl. III. těchto VOP,
 3. předmětem Licence je pouze závazek Provozovatele zprostředkovat kontakt mezi Uživateli; Provozovatel nijak nevstupuje do vztahu mezi nimi a tím pádem ani nenese odpovědnost za případné prodlení či škody, které mohou v smluvním vztahu mezi Uživateli nebo v souvislosti s tímto vztahem vzniknout,
 4. Uživatel není oprávněn pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli části Aplikace, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla,
 5. Uživatel je oprávněn používat Licenci pouze pro své osobní účely. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele licenci postoupit, udělit podlicenci ani nijak jinak s ní nakládat,
 6.    Uživatel není oprávněn využívat Aplikaci k jakýmkoli účelům odporujícím těmto VOP nebo právním předpisům.
 7. Uživatel nesmí Aplikaci využívat způsobem, který́ by mohl snižovat hodnotu díla.
 8. vyčerpáním kreditů Vykonavatel není oprávněn vkládat nabídky na poptávky Zadavatelů.

 

V. Autorská a jiná práva

 1. Obsah a design Online Platformy a Aplikace, materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) uvedené v Online Platformě, Aplikaci a v souvisejících digitálních a tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení Aplikace, jsou chráněny autorským právem Provozovatele a může být chráněn dalšími právy 3. osob. Obsah nesmí být Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou 3. osobou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Provozovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie, texty, tipy a další obsah umístěné v Aplikaci. Při nerespektování tohoto zákazu ze strany Uživatele se smluvní strany dohodly, že má Provozovatel právo na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé porušení. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody, právo postupovat v souladu s autorských zákonem, občanským zákoníkem, popř. také v souladu s trestním zákoníkem. Názvy a označení Aplikace, programů a částí mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn užívat obchodní firmu Provozovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Provozovatele bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
 2. Jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze Aplikace se stávají okamžikem vložení součástí této databáze, a Uživateli nevzniká žádné právo k databázi Aplikace.

 

VI. Uživatelský účet

 

 1. Uživatel je oprávněn používat Aplikaci na základě Registrace. Po Registraci je Uživateli vytvořen Uživatelský účet, v rámci něhož dochází ke komunikaci mezi (i) ním a Provozovatelem pro čerpání placené verze Aplikace, (ii) mezi ním a jiným Uživatelem pro vzájemné sdělení svých požadavků a kontaktních údajů.
 2. Při Registraci je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny povinné údaje. Provozovatel neodpovídá za případné škody porušené povinností Uživatele podle předchozí věty.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu 3. osobami.
 4. Provozovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj Uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti z licenční smlouvy a/nebo těchto VOP.

 

VII. Cena

 1. Cena úplatné Licence k Aplikaci je uvedena v Aplikaci. Vykonavatel hradí cenu Licence formou měsíčních poplatků (jedná se o měsíční poplatek za jednoho Vykonavatele) nebo nákupu kreditů. Během platnosti smlouvy může pro konkrétního Vykonavatele nakupovat kredity 3. osoba. Zakoupené kredity se spotřebovávají (strhávají) na objednanou zakázku dle předem stanoveného klíče na Online platformě. Nespotřebované kredity se nevrací, ani se neproplácí.
 2. Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, účtovací období pro placení měsíčního poplatku začíná dnem uzavření smlouvy na úplatnou Licenci (čl. III. odst. 2 těchto VOP).
 3. Měsíční poplatek je k splatný prvním dnem účtovacího období jeho stržením z platebních prostředků, které Provozovatel v době provádění platby dle těchto VOP akceptuje. Vykonavatel je povinen zajistit dostatečné finanční prostředky na příslušném účtu, z něhož se platba strhává, a souhlasí s tím, že v případě prodlení s platbou měsíčního poplatku je Provozovatel oprávněn licenční smlouvu okamžitě ukončit.
 4. K této ceně mohou být Online platformou připočítány daně a jiné poplatky vyplývající z příslušných právních předpisů pro přeshraniční prodej v rámci EU a mimo EU. Cenu a poplatky hradí Vykonavatel způsoby, které umožňuje Online platforma. Náklady na dodání služeb jsou zahrnuty v ceně Licence.
 5. Platba ceny Licence je možná v českých korunách (Kč).
 6. Po zaplacení ceny Licence Poskytovatel vystaví a pošle doklad o zaplacení na emailovou adresu Vykonavatel uvedenou v Registraci.
 7. Uživatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. Všechny platby jsou prováděny prostřednictvím služeb 3. osob. Provozovatel nenese odpovědnost za zpracování plateb Uživatele.

 

VIII. Vyloučení odpovědnosti

 1. Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k provozování Aplikace a Online platformy jejím poskytování Uživatelům v souladu s těmito VOP.
 2. Aplikace je dostupná pouze přes rozhraní, které Provozovatel pro provozování Aplikace zvolil a nabízí. Uživatel není oprávněn přistupovat do Aplikace jinými způsoby.
 3. Online platforma je zprostředkovatelem příležitosti mezi Uživateli pro uzavření smlouvy. Provozovatel nijak nevstupuje do vztahu mezi nimi a tím pádem ani nenese odpovědnost za případné prodlení či škody, které mohou v smluvním vztahu mezi Uživateli nebo v souvislosti s tímto vztahem vzniknout.
 4. Uživatel bere na vědomí, že Online platforma, Aplikace či jejich jednotlivé části nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 3. osob. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu, která v důsledku skutečností uvedených v tomto odstavci vznikne.
 5. Aplikace je provozována tak, jak je. Provozovatel je oprávněn změnit parametry Aplikace. Je však povinen tyto změny předem oznámit Uživateli formou změny VOP.
 6. Provozovatel není povinen zlepšovat, měnit ani jinak nahrazovat jakoukoli část Aplikace či pokračovat ve vývoji nebo spustit novou verzi Aplikace.
 7. Provozovatel se zavazuje poskytovat uživatelskou podporu v pracovních dnech 9-18h. Negarantuje však minimální dobu poskytnutí zpětné vazby.
 8. Provozovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.
 9. Uživatel nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí používat Aplikaci. Provozovatel nenese odpovědnost za následky využití/zneužití dat Uživatelem, které Uživatel skrze Aplikaci získá, a ani neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která by mohla být 3. osobě způsobena na základě nebo v souvislosti s používáním Aplikace Uživatelem. Provozovatel nenese ani odpovědnost za jakoukoli škodu či ztrátu, která by mohla být Uživateli způsobena na základě nebo v souvislosti s používáním Aplikace.
 10. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby ani výpadky ve spojení Online platformy a platforem 3. osob.
 11. Provozovatel nenese odpovědnost za to, zda Vykonavatel poskytuje práce na Online platformě v souladu s právními předpisy, zejména za překročení limitu pro příležitostné příjmy dle zákona o daních z příjmů či zda má příslušná oprávnění k podnikání.

   

  IX. Vyloučení z poskytování služeb

 1. Provozovatel může odmítnout poskytování Licence Uživateli a /nebo okamžitým odstoupením ukončit licenční smlouvu s Uživatelem, jehož aktivita alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií: (a) je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami, (b) je v rozporu s dobrými mravy, (c) porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv, (d) přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv Provozovatele a/nebo 3. osob, (e) přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Provozovatele či jiných stran, (f) ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob.
 2. Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Uživatele je výhradně na uvážení Provozovatele.
 3. Uživatel není oprávněn ukládat či sdílet data (soubory), jichž není autorem a nemá k nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. Provozovatel je oprávněn si v případě podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od Uživatele písemné potvrzení, že je oprávněn takto činit. Uživatel je povinen toto potvrzení Provozovateli dodat bez zbytečných odkladů. Jestliže Uživatel toto potvrzení nedodá, je Provozovatel oprávněn užívání Aplikace omezit, pozastavit či sporná data (soubory) smazat. Rozhodnutí o souladu užívání Aplikace a těchto smluvních podmínek je výhradně na uvážení Provozovatele.
 4. V případě, že Uživatel porušuje tyto VOP, je Provozovatel oprávněn okamžitě zrušit Uživatelský účet, zamezit Uživateli přístup k Aplikaci. Tím není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody.
 5. Uživatel v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Provozovateli, jiným Uživatelům Aplikace nebo 3. osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.

   

  X. Ukončení smlouvy

 1. S ohledem na povahu a rychlost poskytování Aplikace Uživatel není oprávněn odstoupit od této smlouvy (§ 1837 písm.l) občanského zákoníku).
 2. Zadavatel je oprávněn kdykoli ukončit užívání Aplikace zrušením účtu ve svém Uživatelském účtu. Vykonavatel je oprávněn kdykoli ukončit užívání zvolené verze Aplikace a) přechodem na nižší verzi, b) zrušením účtu ve svém Uživatelském účtu Účtovací období je 1 rok. Cena za Vykonavatelem nespotřebovanou část roku se nevrací.
 3. Provozovatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoli ukončit okamžitým odstoupením, a to z důvodů porušení povinností Uživatelem, které vyplývají ze smlouvy a těchto VOP.
 4. Provozovatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoli ukončit výpovědí, a to bez uvedení důvodů; výpovědí doba činí 1 měsíc a začíná běžet okamžikem sdělení výpovědi na emailovou adresu Uživatele uvedenou v Registraci.

 

XI. Doručování

 1. Smluvní strany se dohodly, že budou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu uvedenou Uživatelem v Registraci, popř. v Uživatelském účtu Uživatele, a na emailovou adresu uvedenou na webové stránce Provozovatele.

 

XII. Hodnocení

 1. Cílem Provozovatele je poskytnout objektivní a pro Zadavatele užitečné informace o Vykonavatelích. narušilo.
 2. Uživatel je oprávněn hodnotit na Online platformě průběh konkrétních zakázek formou grafického a slovního vyjádření. Uživatel jakožto autor nese odpovědnost za obsah, pravdivost a úplnost svého příspěvků, reference, komentáře. Provozovatel do hodnocení nezasahuje s výjimkou mazání vulgárních a podobných hodnocení.
 3. Cítí-li se Uživatel dotčen příspěvkem jiného Uživatele, je oprávněn:
 4. a) odpovědět na takový příspěvek
 5. b) požádat Provozovatele o intervenci v podobě moderování diskuze. 

 

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky, a to i když obsahuje mezinárodní prvek. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. V těchto VOP, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.
 3. V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Uživatele ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
 4. S ohledem na to, že smluvní vztah je zakládán na delší dobu, a po tuto může dojít ke změnám na trhu či legislativě, vyhrazuje si Provozovatel právo ve smyslu § 1752 občanského zákoníku tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Provozovatel na svých www stránkách a Uživatel bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost. Uživatel má právo změny VOP písemně odmítnout emailovým sdělením nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Uživatel změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP. V případě, že Uživatel změny/nové úplné znění VOP odmítne, jsou Provozovatel i Uživatel oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 1 měsíc od písemného oznámení o změně VOP druhé smluvní straně.  
 5. Provozovatel je oprávněn k poskytování plnění na základě živnostenského oprávnění a činnost Provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz). Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se poskytování služeb spotřebitelům a na ochranu spotřebitele provádí a k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v rámci EU lze řešit podáním na EU online platformě.
 6. Provozovatel není ve vztahu ke Uživateli vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 7. Smlouva včetně VOP je uložena a archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná 3. osobám. Ustanovení těchto VOP a zákonů vztahující se k poskytnutí smlouvy a těchto Uživateli nejsou tímto jakkoli dotčena. Smlouvu včetně těchto VOP poskytne Provozovatel Uživateli na vyžádání zasláním na emailovou adresu Uživatele.
 8. V případě dotazu k těmto VOP a smlouvě poskytne Provozovatel Uživateli bezodkladně veškeré potřebné informace.
 9. Uživatel a Provozovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Okresního soudu v Náchodě, resp. Krajského soudu v Hradci Králové.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.9.2017

 

Příloha: Pravidla ochrany osobních údajů

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Marketingové cookies nám umožňují zobrazovat relevantní reklamu i mimo náš web, vyhodnocovat její úspěšnost a zvyšovat tak Vaši spokojnost. Tyto subory cookies nám také pomáhají personalizovat reklamu, kterou vidíte na našich stránkách, a také určovat, jaké reklamy, reklamní technologie a reklamní sítě jsou pro nás nejužitnější. Na základě těchto cookies můžeme vytvářet profily o vašich zájmech a podle nich Vám zobrazovat relevantní reklamy. Marketingové cookies využíváme i pro zbožové porovnávače cen.